tu jesteś pracownia112 / Kryteria oceniania 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu:

pracownia układów analogowych i cyfrowych

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć:

 • definiować wielkości mierzone,
 • rysować schematy pomiarowe,
 • wykonać podstawowe pomiary i wyznaczyć odpowiednie charakterystyki na podstawie instrukcji do ćwiczenia,
 • prawidłowo stosować mierniki i inne przyrządy pomiarowe,
 • samodzielnie wykonać sprawozdanie,
 • przestrzegać zasad BHP i reagulaminu pracowni.

Na ocenę dostateczną uczeń powinien umieć:

 • dobrać przyrządy pomiarowe na podstawie instrukcji do ćwiczenia,
 • analizować schematy pomiarowe,
 • analizować schematy układów elektronicznych,
 • samodzielnie wykonywać ćwiczenia,
 • posługiwać się katalogiem,
 • prawidłowo interpretować wyniki pomiarów i otrzymane charakterystyki.

Na ocenę dobrą uczeń powinien umieć:

 • dobrać odpowiednią metodę pomiarową,
 • samodzielnie formułować wnioski na podstawie wykonanych pomiarów i otrzymanych charakterystyk,
 • porównać właściwości badanych elementów i układów,
 • wskazywać w układach rzeczywistych i na schematach ideowych układów elementy decydujące o parametrach i charakterystykach układów elektronicznych oraz określić charakter ich oddziaływania.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien umieć:

 • analizować zjawiska zachodzące w urządzeniach elektrycznych i układach elektronicznych,
 • oceniać poprawność wykonywanych pomiarów i otrzymanych wyników,
 • samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące budowy i działania układów elektronicznych w oparciu o literaturę techniczną i katalogi,
 • lokalizować ewentualne uszkodzenia w układach pomiarowych i smodzielnie je usuwać,
 • projektować układy pomiarowe.

Na ocenę celującą uczeń powinien wykazywać sie wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres programu.

 
Stronę wykonała: Anna Świerk, aswierk@wp.pl
Kreator Stron www