tu jesteś pracownia112 / BHP 

 

Instrukcja BHP i regulamin pracowni

Najbardziej niebezpieczny dla człowieka jest prąd zmienny przepływający przez organizm ludzki o częstotliwościach przemysłowych 50÷60Hz. Prądy o częstotliwościach rzędu kiloherców nie mają zdolności wnikania w głąb tkanek i ich działanie jest powierzchniowe, nie wywołują skurczów mięśni czy zaburzeń pracy układu nerwowego, mogą jednak spowodować poparzenia. Przepływ prądu stałego również nie wywołuje skurczów mięśni, zachodzi jednak polaryzacja komórek organizmu. Najbardziej niebezpieczny jest prąd zmienny przepływający przez okolice serca i ośrodki nerwowe np.: między głową a jedną z rąk lub między jedną ręką a drugą.

Skutki przepływu prądu elektrycznego przez człowieka to:

- zaburzenia w układzie nerwowym,

- zaburzenia w układzie krążenia i oddychania,

- działanie cieplne prądu,

- działanie łuku elektrycznego.

Skutki porażeniem prądu zależą od:

- natężenia prądu przepływającego przez organizm ludzki: prąd o wartości 100mA jest prądem śmiertelnym,

- czasu przepływu prądu.

 

Przepisy określające stopień bezpieczeństwa napięcia są zawarte w normie PN-91/E-05009/02, która mówi, że:

 

 Napięcie

 Przemienne

 Stałe

 bezpieczne

 do 25V

 do 60V

warunkowo bezpieczne

25V÷50V

60V÷100V

niebezpieczne

powyżej 50V

powyżej 100V

 

Termin „napięcie warunkowo bezpieczne” dotyczy urządzeń pozostających pod stałą obsługą konserwatorską, znajdujących się w suchych pomieszczeniach o izolowanej podłodze, gdzie obsługujący urządzenie nie ma dostępu do elementów uziemionych.

 

W pracowni elektronicznej większość badanych układów jest zasilana napięciem bezpiecznym. Zasady bezpiecznej pracy w przygotowaniu ćwiczenia, gdzie występuje napięcie większe niż napięcie bezpieczne podane są przy omawianiu ćwiczenia. Przyrządy pomiarowe w pracowni zasilane są napięciem 230V/50Hz i dlatego ich obsługa zaliczana jest do prac z napięciem niebezpiecznym. Aby uniknąć porażenia należy stosować zasadę, że przyrządy obsługuje się jedną ręką. Nie należ również obsługiwać dwóch przyrządów równocześnie. Zaleca się połączenie zacisków mas wszystkich przyrządów na danym stanowisku i włączonych do sieci. Zobowiązuje się uczniów do przestrzegania podanej instrukcji BHP, oraz poniższych zaleceń:

 1. Należy zwracać uwagę, aby przyrządy nie ulegały uszkodzeniom mechanicznym, ponieważ mogą być one przyczyną uszkodzeń w obwodzie elektrycznym.
 2. Przed połączeniem układu pomiarowego należy sprawdzić, czy otrzymane przyrządy nie mają uszkodzeń mechanicznych (luźno zamocowane zaciski, pokrętła regulacyjne, uszkodzona izolacja przewodów itp.). Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 3. Nie należy stawiać przyrządów na przewodzie zasilającym.
 4. Przyrządy pomiarowe należy ustawić tak, aby połączenia między nimi i badanym obwodem były jak najkrótsze.
 5. Należy zadbać o właściwe połączenie układu zgodnie ze schematem, oraz o przejrzystość połączeń. Umożliwia to szybkie sprawdzenie obwodu i sprawne wykonanie ćwiczenia.
 6. Stoły pomiarowe powinny być oczyszczone ze zbędnych przedmiotów (torby, nie używane książki, nie wykorzystywane przewody itp.).
 7. Obudowy wszystkich przyrządów i elementy układów pomiarowych pracującym pod napięciem niebezpiecznym muszą być uziemione. Podczas pomiarów należy postępować ściśle według wskazówek nauczyciela.
 8. Połączony układ należy zgłosić do sprawdzenia nauczycielowi prowadzącemu.
 9. Włączanie napięcia zasilającego do obwodu jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela.
 10. W przypadku zauważenia zmian w układzie, które mogłyby spowodować uszkodzenie przyrządów lub porażenie, należy odłączyć napięcie i zgłosić to prowadzącemu.
 11. Po zakończeniu pomiarów należy zgłosić się do nauczyciela, który sprawdza poprawność wyników i stan przyrządów oraz może zezwolić na rozmontowanie układu.
 12. Rozmontowanie układu należy zacząć od odłączenia napięcia zasilającego, a następnie dokonać rozłączeń między pozostałymi przyrządami.
 13. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować stanowisko.
 14. Uruchamianie własnych przyrządów i wykonywanie pomiarów na własne potrzeby jest możliwe za zgodą nauczyciela.

 

 
Stronę wykonała: Anna Świerk, aswierk@wp.pl
Kreator Stron www